0471/06.00.00

info@lido-cleaning.be
Christel Talboom

Heihoefke 5
2960 Sint Lenaarts
BTW : BE 0712.574.668
uw uitblinker in schoonmaak
Copyright © 2014 by - Movi computerbedrijf  ∑  All Rights reserved  -  E-Mail:walter@movi.be
                                                             ALGEMENE  VOORWAARDEN                                                                                                            
                    
            De hieronder beschreven algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2015

    1      DE WERKROOSTERS
            De klant garandeert de toegang tot de lokalen ,en verbindt zich naar behoefte ,om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten.
            Behoudens andere bepalingen berekenen wij onze prijzen voor de uit te voeren werken op basis van werkdagen d.w.z. (Maandag tot en met Vrijdag)
    2      DUUR VAN DE OVEREENKOMSTEN
            Behoudens anders overeen gekomen worden de overeenkomsten afgesloten voor onbepaalde  duur, met een opzeggingstermijn van 3 maanden die per
            aangetekend schrijven dient betekend.
            De termijn van 3 maanden gaat in vanaf de eerste dag van de maand ,die volgt op de datum op het aangetekend schrijven.
    3     DE LEIDING VAN DE WERKZAAMHEDEN
            De werken worden geleid door onze inspectiedienst .In onvoorziene gevallen dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant.
            In die omstandigheden neemt de klant de technische verantwoordelijkheid voor de werken op zich.
     4     KLACHTEN
            Elke klacht dient schriftelijk of per Email geuit te worden ,wil deze ontvankelijk worden verklaard.
            Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 48 uur geformuleerd te worden.
     5     SCHORSING VAN DE WERKEN
            In geval van overmacht (staking , atmosferische omstandigheden , ongevallen , incidenten , e.d.) is er een schorsing van de overeenkomst zonder dat deze
            beŽindigd wordt.
     6     ONZE PRIJZEN
            Onze prijzen dekken lonen ,salarissen ,sociale lasten ,producten materiaal ,en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte.
            Bij wijziging van een van deze elementen, worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur die volgt op de datum van
            de wijziging.
            Al onze prijzen zijn exclusief btw.
     7     BETALING VAN DE FACTUREN
            Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na de factuurdatum.
     8     HET NIET BETALEN VAN DE FACTUUR NA DE VERVALDAG
            Bij gebrek van betalen na de vervaldag, laat ons toe de overeenkomst te verbreken zonder opzeg ,en maakt alle facturen, die in het bezit van de klant zijn, in volle
            recht opeisbaar.
            Gebrek van betaling op de vervaldag veroorzaakt de eisbaarheid, zonder verdere aanmaning van :
a) een rente van 2% per maand vanaf de datum van de factuur
b) een vergoeding van 15% met een minimum van 75 euro bij wijze van forfaitaire schadevergoeding
onverminderd de gebeurlijke gerechtskosten
      9    COMPETENTIE VAN DE RECHTBANKEN
            Voor eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
      10  AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
            Ter dekking van mogelijke schaden aan uw goederen of eigendommen ,veroorzaakt door onze werkzaamheden, hebben wij een verzekeringspolis burgerlijke
            aansprakelijkheid en uitbating.
            Met deze polis zijn wij verzekerd voor 1.500.000 euro voor lichamelijke schade en materiŽle schade per schadegeval.
      11  DE ALGEMENE VOORWAARDEN
            Wij wijzen alle algemene aankoopvoorwaarden van onze klant af ,zoals ze vermeld worden op zijn brieven en bestelbonnen. Alleen onze algemene en bijzondere
            voorwaarden regelen de verhouding met de klant.